GDPR

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.

Den här informationen syftar till att förklara hur psykologerna på Psykodynamiska hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till den psykolog du har kontakt med eller till Emilia Hedman, emilia@psykodynamiska.se eller 070-721 56 00.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Den enskilda psykologen på Psykodynamiska är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med din vårdkontakt. Dataskyddsombud är den enskilda psykolog som du har kontakt med.

ÄNDAMÅL OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING

Psykologerna på Psykodynamiska använder de uppgifter du lämnar för att vi ska kunna ge dig en god och säker vård. De används också i det systematiska och fortlöpande patientsäkerhetsarbetet. Uppgifterna förs under vårdtiden löpande in i journalsystemet. Uppgifterna är också till för att vara en informationskälla för dig som patient.

Den rättsliga grund som vi har för att behandla dina personuppgifter är att hälso- och sjukvård är en uppgift av så kallat allmänt intresse, det vill säga en verksamhet som är grundläggande för att vårt samhälle skall fungera. Legitimerade psykologer är också skyldiga enligt lag att dokumentera vården genom att föra journal (bland annat enligt Patientdatalagen). Vår verksamhet står precis som alla vårdgivare under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och i händelse av deras tillsyn fyller patientuppgifterna en viktig funktion.

UPPGIFTER SOM KRÄVS ENLIGT LAG

Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. Det finns krav på att dokumentera uppgifter om din identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, de bedömningar som görs, de planeringar som görs och de åtgärder som genomförs. Vidare ställs krav på att vi anger vilken information som vi har lämnat till dig som patient, om val av behandlingsalternativ, utfärdade intyg och remisser samt ingående och utgående handlingar.

REGLER OM SEKRETESS OCH SÄKERHET FÖR UPPGIFTERNA

För alla patientuppgifter, både sådana du lämnar och sådana vi använder exempelvis i journalen, gäller de regler om tystnadsplikt som följer av Patientsäkerhetslagens bestämmelser.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar som följer av Patientdatalagen, rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifter raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt att i vissa fall invända mot behandling.

MOTTAGARE AV UPPGIFTER OCH UPPGIFTSSKYLDIGHET ENLIGT LAG

Uppgifter lämnas till utomstående endast om du samtycker till det. Det kan exempelvis vara aktuellt vid remiss till annan vårdgivare eller om du får vård genom ett försäkringsbolag som du har gett en fullmakt för att ta del av journalanteckningar.

I särskilda fall kan vi dock ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter. Uppgiftsskyldighet gäller exempelvis enligt reglerna i Socialtjänstlagen, om ett barn misstänks fara illa, eller Socialförsäkringsbalken, när det gäller uppgifter som behövs för beslut i socialförsäkringsärende.

LAGRINGSTID

Dina personuppgifter kommer att raderas i enlighet med reglerna i Patientdatalagen, det vill säga tidigast tio år efter den senast gjorda journalanteckningen.

RÄTTEN ATT LÄMNA KLAGOMÅL

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande din psykologs behandling av dina personuppgifter.